Voorwaarden en Privacy

Informatie verzamelen en gebruiken
De bezoeker van Easy Cosmetics accepteert dat de door hem verstrekte, of in de toekomst te verstrekken, persoonlijke gegevens in een data bestand kunnen worden opgeslagen.
De geregistreerde gegevens kunnen ten behoeve van verschillende doeleinden worden ingezet als voor statistieken, de verzending van advertentie-berichten aan de hand van de voorkeuren van de gebruiker, administratieve taken en eventueel voor het managen van afspraken.

Easy Cosmetics is verantwoordelijk voor deze data. De rechthebbende heeft op elk moment het recht op toegang tot de betreffende data files, waarbij men rechten kan uitoefenen met betrekking tot rectificatie, het verwijderen, en inzage zoals beschreven in de wetgeving voor de bescherming van persoonsgegevens.

De rechthebbende dient hiertoe een door hem aangetekend verzoek met zijn naw gegevens toe te sturen, waarna Easy Cosmetics de bevestiging hiervan kan retourneren. De rechthebbende van de gegevens geeft op uitdrukkelijke wijze zijn/haar toestemming voor het gebruik van de gegevens voor de voorheen genoemde doeleinden door Easy Cosmetics, tevens door die bedrijven of instellingen die nodig zijn voor het verlenen van dezelfde diensten en producten zoals door de bezoeker verzocht.
 
Copyright
Op alle door Easy Cosmetics verstrekte informatie, op de website aanwezige voorzieningen en op de vormgeving van de website is copyright van toepassing met uitzondering van onderdelen waarbij nadrukkelijk is vermeld dat het copyright elders berust.
Een Easy Cosmetics bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde content of andere in Easy Cosmetics aanwezige informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder permissie van Easy Cosmetics.
 
Cookies
Easy Cosmetics website maakt bij het aanbieden van content gebruik van cookies. Een cookie is een klein data bestand dat met pagina’s van de website wordt meegestuurd en door de browser van de bezoeker op de harde schijf van zijn/haar computer wordt opgeslagen. Deze techniek stelt ons in staat om onze site content te analyseren en onze dienstverlening te optimaliseren.

Algemene voorwaarden Easy Cosmetics

Easy Cosmetics, statutair gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Opdrachtnemer, hanteert de volgende Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 1 – Definities
In deze Algemene Voorwaarden, hierna te noemen Voorwaarden, worden de hierna genoemde termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 

 1. Opdrachtnemer: Easy Cosmetics
 2. Patient: de natuurlijke persoon die aan Easy Cosmetics de opdracht heeft gegeven tot het verrichten van behandelingen.
 3. Diensten / behandelingen: alle door Opdrachtnemer te leveren diensten / behandelingen.
 4. De overeenkomst welke met de patient wordt aangegaan is een behandelingsovereenkomst in de zin van de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst.

 
Artikel 2 – Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte en overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Patient.
 2. Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen overeen zijn gekomen.
 3. Indien een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer en Patient zullen dan in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige dan wel vernietigbare bepalingen overeen te komen, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 3 – Totstandkoming van de behandelingsovereenkomst

 1. De behandelingsovereenkomst komt tot stand wanneer de Patient aan de opdrachtnemer de opdracht verstrekt tot het verrichten van medisch cosmetische (chirurgische) handelingen.
 2. Patient toont aan opdrachtnemer ter vaststelling een geldig identificatiebewijs.
 3. Voor het aangaan van de behandelingsovereenkomst dient de Patient een minimale leeft te hebben van 18 jaar.
 4. Patient dient de verplichtingen die voor hem /haar voortvloeien uit de door hem aangegane behandelingsovereenkomst na te komen.
 5. Voor de uitvoering van de diensten en behanelingen betrekt Opdrachtnemer eventueel derden, welke Opdrachtnemer heeft geselecteerd en gecontracteerd.

 

Artikel 4 – Verplichtingen van de Opdrachtnemer

 1. Opdrachtnemer voldoet bij de totstandkoming en de uitvoering van de behandelingsovereenkomst aan de richtlijnen en normen opgenomen in Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de Wet op de Geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) in het bijzonder in artikel 7:453 BW.

 

Artikel 5 – Uitvoering van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed Opdrachtnemerschap uitvoeren.
 2. De Patient draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Patient redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Patient in rekening te brengen.
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de schade, in welke vorm dan ook, ontstaan ten gevolge van door Patient onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.
 4. Indien door omstandigheden, welke niet toerekenbaar zijn aan Opdrachtnemer, een geplande opdracht voortvloeiende uit de overeenkomst niet kan worden uitgevoerd, is de Patient toch de daaraan verbonden kosten aan Opdrachtnemer verschuldigd.

 

Artikel 6 – Betaling

 1. De betaling voor de geleverde diensten en/of producten wordt direct voldaan of in twee stappen, waarbij de eerste een aanbetaling betreft. Het resterende bedrag is opeisbaar op de dag van de behandeling, voor aanvang van de behandeling. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de declaratie schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Indien betaling achteraf door Opdrachtnemer is goedgekeurd, dan dient deze te gebeuren binnen 7 dagen na de factuurdatum op de door Opdrachtnemer aan te geven wijze.
 3. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Opdrachtnemer maakt in het kader van de incasso van een vordering op de Patient, voortvloeiend uit niet-nakoming van de verplichtingen van de Patient, zijn voor rekening van de Patient.
 4. Indien de Patient in verzuim is met de betaling van de factuur, heeft de Opdrachtnemer het recht, onverminderd wat in de vorige leden is bepaald, verdere uitvoering van de diensten en/of behandelingen te staken dan wel op te schorten. Tevens heeft Opdrachtnemer het recht de overeenkomst bij genoemd verzuim zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden en volledige (schade)vergoeding te eisen voor de door de toerekenbare tekortkoming door Patient, aan Opdrachtnemer veroorzaakte schade. Hieronder zijn ook begrepen de nog te verrichten diensten, gederfde en nog te derven inkomsten uit hoofde van de overeenkomst.
 5. De Patient blijft te allen tijde (hoofdelijk) aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de overeenkomst voortvloeiende (betalings)verplichtingen.
 6. Kosten van derden kunnen bij ontvangst van facturen onmiddellijk worden doorbelast indien niet uitdrukkelijk overeen is gekomen dat deze inbegrepen zijn in de overeengekomen vergoeding.

 

Artikel 7 – Annuleringen

 1. Afspraken voor een consult of een behandeling die minder dan 24 uur op voorhand worden afgezegd, kunnen bij de Patient in rekening worden gebracht. Dit geldt ook bij het niet verschijnen op de afspraak.
 2. Bij te late annuleringen van een chirurgische behandeling worden er kosten in rekening gebracht, of wordt het voorschot verrekend met de factuur voor de ingreep op een latere datum.
 3. Behoudens tegenbewijs strekt de administratie van Opdrachtnemer tot het volledige bewijs dat de bewuste afspraak is gemaakt.
 4. De Opdrachtnemer zal zich in geval van annulering naar redelijkheid inspannen om deze kosten zoveel mogelijk te beperken.

 

Artikel 8 – Klachten

 1. De Opdrachtnemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de behandelingsovereenkomst moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Opdrachtnemer.
 3. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Patient per omgaande geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie van de termijn waarbinnen men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. Voor verdere informatie verwijzen naar de klachtregeling.

 

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor lichamelijke en/of materiële schade, welke rechtstreeks is ontstaan bij de uitvoering van de overeengekomen diensten en welke schade rechtstreeks het gevolg is van een aan Opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de Patient verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
  De Patient is aansprakelijk voor vergoeding van de schade die de Opdrachtnemer lijdt als gevolg van een tekortkoming van de Patient in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst.
 4. Als de Patient aantoont en zo nodig bewijst dat de tekortkoming hem niet kan worden toegerekend is hij niet aansprakelijk voor de schade bedoeld in het vorige lid behalve voor zover er sprake is van een voordeel als bedoeld in artikel 6:78 BW.

 

Artikel 10 – Overmacht

 1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Patient indien hij daartoe wordt gehinderd als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. In geval van overmacht is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor enig daaruit voortvloeiende schade.
 3. Onder overmacht wordt verstaan: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee weken is ieder van de partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van de schade aan de andere partij.
 5. Voor zover Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van de overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandig waarde toekomt, is Opdrachtnemer gerechtigd om reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Patient is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 12 – Toepasselijk recht

 1. De rechter welke bevoegd is in Amsterdam, de vestigingsplaats van Opdrachtnemer, is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.
 2. Partijen zullen pas een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een klacht in onderling overleg te beslechten.
 3. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Opdrachtnemer en Patient is Nederlands recht van toepassing.

Cadeaubon-voorwaarden Easy Cosmetics

Aanvullend op onze Algemene Voorwaarden zijn deze cadeaubon-voorwaarden van toepassing op door Easy Cosmetics BV uitgegeven cadeaubonnen. Door gebruik te maken van een Easy Cosmetics cadeaubon aanvaard de gebruiker deze cadeaubon-voorwaarden.
 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Easy Cosmetics uitgegeven cadeaubonnen (zowel digitale als gedrukte cadeaubonnen) Easy Cosmetics.
 2. Iedere Cadeaubon is voorzien van een unieke code. De Cadeaubon (inclusief de code) dient zorgvuldig bewaard te worden. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies (waaronder tevens begrepen het (per ongeluk) wissen van e-mails) vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele Cadeaubonnen en codes kunnen worden gebruikt (in geval van een digitale cadeaubon de e-mail/PDF document die door Easy Cosmetics is verzonden en waarin de code is opgenomen). In geval van oneigenlijk gebruik kan Easy Cosmetics alsnog betaling in geld verlangen.
 3. De waarde en vervaldatum staan vermeld op de (digitale)Cadeaubon. Iedere Cadeaubon is gedurende een bepaalde periode geldig. Na de vervaldatum kan de Cadeaubon niet meer worden gebruikt.
 4. Cadeaubonnen uitgegeven door Easy Cosmetics zijn uitsluitend inwisselbaar voor de aankoop van medisch cosmetische behandelingen en/of behandelproducten bij Easy Cosmetics.
 5. Cadeaubonnen of eventuele restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld.
 6. Op Cadeaubonnen is het herroepingsrecht niet van toepassing. Cadeaubonnen kunnen niet geretourneerd worden.
 7. Indien het totaalbedrag van een behandeling en/of behandelproducten hoger is dan de waarde van de gebruikte Cadeaubon(nen), dient het verschil ter plaatse betaald te worden.
 8. Het is niet toegestaan Cadeaubonnen te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten.
 9. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van de Cadeaubonnen wordt ontzegd.
 10. Deze cadeaubon-voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd.